Mobile digitale løsninger på socialområdet

Københavns Kommune inviterer relevante leverandører til indledende møder i maj 2017, om indgåelse af et OPI-samarbejde vedrørende mobile digitale løsninger, der kan hjælpe socialt udsatte voksne, børn og unge til en bedre hverdag.

Socialforvaltningen i Københavns Kommune inviterer relevante leverandører af mobile digitale løsninger på det sociale område til at indgå i et samarbejdsprojekt. Første skridt er en invitation til indledende møder i maj 2017. Målet er at arbejde sammen om at tilpasse og klargøre en løsning til indkøb og implementering.  

Særligt løsninger der understøtter ”mobil dialog” har kommunens interesse, idet en markedsdialog i efteråret 2016 viste gode potentialer for at optimere kommunikation og koordination mellem borgeren, netværket og de fagprofessionelle.

Om Samarbejdsprojektet

 • I første omgang ønskes indledende møder med relevante leverandører, der har mobile digitale løsninger, som enten helt eller delvist lever op til de beskrevne ønsker og krav.
 • På den baggrund afgøres, hvilken type af udvikling/tilpasning, der vil være behov for i et udviklingssamarbejde.
 • Herefter igangsættes og gennemføres Samarbejdsprojektet med 1-2 udvalgte leverandører. Projektet vil kunne foregå som et OPI-samarbejde (Offentlig Privat Innovation) – men den endelige form afhænger af hvor modne leverandørernes produkter er og dermed hvor meget udvikling der er behov for.
 • Endelig afgøres, om der er potentiale for at indkøbe den færdige løsning i stor skala.

Socialforvaltningen har midler til enten helt eller delvist at finansiere færdigudviklingen hen mod en implementeringsklar løsning. Pt. er der afsat op til 500.000 kr. til formålet.

Et væsentligt udkomme af Samarbejdsprojektet er at skabe det rette beslutningsgrundlag for et indkøb i større skala.

De indledende møder afholdes i maj 2017, mens samarbejdsprojektet forventes gennemført fra juni til december.

Tilmelding til indledende møder 

Der gennemføres indledende møder á 1,5 times varighed med relevante leverandører på følgende datoer: 

 • Onsdag d. 17. maj: 9:00 – 15:00
 • Fredag d. 19. maj: 9:00 – 15:00
 • Tirsdag d. 23 maj: 9:00 – 15:00

Dagsorden for møderne vil være: 

 • Velkommen og introduktion til projektet v. Enheden for Velfærdsteknologi 
 • Præsentation af egen løsning v. Leverandør 
 • Dialog om hvordan og hvorvidt løsningen kan fungere som ”Mobilt dialogværktøj” i den kommunale praksis 
 • Dialog om hvilke elementer, der kunne videreudvikles/tilpasses 
 • Dialog om hvad der skal være på plads/udvikles internt i kommunen før løsningen kan implementeres 

På møderne tilstræbes en ligeværdig og åben dialog, hvor deltagerne sammen forsøger at komme nærmere, hvad et udviklingsprojekt vil kræve og skal indeholde. Lige som kommunen bliver klogere på, hvilke løsninger, der allerede er tilgængelige i markedet. 

Interesserede leverandører skal udfylde og indsende et tilmeldingsskema til velfaerdsteknologi@sof.kk.dk senest onsdag den 10. maj 2017. Det er muligt at tilmelde sig som konsortium/samarbejdspartnere.

Link til tilmeldingsskema 

Baggrund

Socialforvaltningen (SOF) i Københavns Kommune gennemførte i efteråret 2016 en markedsdialog omkring mulighederne for at bruge mobile digitale løsninger til socialt udsatte voksne, børn og unge, som kan hjælpe dem til en bedre hverdag. Der blev foretaget en grundig analyse af brugerbehov og arbejdet med indledende afprøvninger af forskellige løsninger.

Den indledende afdækning havde til formål at blive klar på, hvor det største potentiale og behov er, for at sætte mobile digitale løsninger i spil hos socialt udsatte. Afdækningen har vist, at der er gode muligheder for at anvende mobile digitale løsninger - særligt på området ”Mobil Dialog”.

Københavns Kommune ønsker derfor at se nærmere på mobile digitale løsninger (herunder apps), der sætter Socialforvaltningen i stand til at opfylde følgende mål:

 • Involverer borgeren aktivt i kommunikationen med kommunen.
 • Skaber bedre overblik over aftaler, mål og fremdrift for både borgere og medarbejdere. Der kan være faglige metoder indlejret, som understøtter arbejdet med borgeren.
 • Muliggør smidig koordination og tværgående kommunikation mellem enheder og forvaltninger, støttepersoner og andre relevante aktører.
 • Giver mere enkel, sikker og lovlig kommunikation med borgeren, herunder nemmere håndtering af samtykke samt dokumentations/notatpligt.

Forventningen er, at en eller flere løsninger til ”Mobil Dialog” vil kunne forbedre løsningen af kerneopgaven i Socialforvaltningen til glæde for både borgere og pårørende, samtidig med at medarbejdernes arbejde bliver enklere og mere effektivt.

Slutmål: En indkøbsklar løsning

Der eksisterer i dag løsninger på markedet, som understøtter mobil kommunikation og dialog. Vurderingen er dog, at de nuværende løsninger stadig mangler en del videreudvikling/tilpasning for at kunne fungere i stor skala og blandt socialt udsatte.

Det gælder særligt i forhold til: 

 • Brugervenligt borgerrettet interface, der virker motiverende og inddragende for en bred gruppe af brugere med forskellige sociale udfordringer. 
 • Simpel og enkel opbygning evt. i moduler, hvor funktioner kan vælges fra/til alt efter den enkelte brugers behov.
 • Individuel tilpasning til målgruppen med de særlige udfordringer, der gør sig gældende for mange socialt udsatte, som fx understøttelse af egen-mestring, støtte til etablering af sociale relationer, manglende struktur i hverdagen, mv.
 • Agilitet og mulighed for løbende videreudvikling og tilpasning af løsningen, når behov ændrer sig.
 • Inddragelse af netværk omkring borgeren, hvor mange forskellige typer af ressourcepersoner med mere eller mindre tæt tilknytning til borgeren inddrages i kommunikationen omkring støtte til borgeren.
 • Sikker datahåndtering særligt på området personfølsomme data.
 • Robust IT-opbygning der kan skaleres til mange brugere på tværs af hele forvaltningen.

IT-integration eller anden form for videreførelse af data til øvrige systemer i Socialforvaltningen, herunder hensyn til sikker journalisering.

Det er på baggrund af disse behov at Enheden for Velfærdsteknologi i Københavns Kommune ønsker at igangsætte et udviklings-/tilpasningsprojekt (”Samarbejdsprojekt”), hvor kommunen og en eller flere leverandører arbejder sammen om at klargøre en løsning til indkøb og implementering.

Læs mere om invitationen til samarbejde